1.ਲਾਲ ਲਹੂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ-120 ਦਿਨ

Advertisement


2.ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ-1 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ


3.ਲਹੂ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ-ਸ਼ਿਫਗਨੋਮੈਨੋਮੀਟਰ


4.ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਮੂੰਹ ਤੋਂ


5.ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ- ਲੀਵਰ


6.ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀ- ਪਿਚਊਟਰੀ

7. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਂ- 206

8. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਂ-639

Advertisement

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Open chat