ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲ

Spread the love


Spread the love

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Open chat
%d bloggers like this: